Boss:"It looks like rain in Space..." or Cloud


#21

Doi la the ma ban, welcome VN-ese


#22

Đừng nói Tiếng Việt ở đây bạn


#23

Oma wae ma shinderu!


#24

Nani?


#25

Space clouds? I like it.